1991 yılında ilan edilen Kadıköy Merkez Geleneksel Çarşı Kentsel Sit Alanı sınırı, Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2022 tarih ve 9900 sayılı kararı ile genişletilmiştir.

Bu karar ile Caferağa Mahallesinin ve Osmanağa Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 87 ha’lık bölge Kentsel Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

İlan edilen sit alanının tamamı; çalışmaları devam eden Kadıköy Merkez Nazım İmar Planı sınırı kapsamında kalmaktadır. Sit alanı ilan edilen yerlerde yasa gereği Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiğinden; “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” doğrultusunda yapılacak ilave çalışmalar nedeniyle daha önce Ocak ayında tamamlanacağı ilan edilen nazım imar planı çalışmasının Büyükşehir Belediye Meclisine iletilme tarihi 2023 yılı Nisan ayı olarak revize edilmiştir.

Sit Alanı İlanı ile meri mevzuat gereği;

  • Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirleninceye kadar Sit alanı ilan edilen sınır içinde Meri İmar Planlarının uygulamaları durdurulmuştur.
  • Koruma Kurulu tarafından geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmesiyle birlikte; sit alanı ve etkileşim geçiş sahası içinde yapılacak uygulamalar koruma kurulunun onayına tabidir.
  • Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylandıktan sonra; tescilli parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerdeki her türlü inşai ve fiziki uygulamalar koruma bölge kurulunun iznine tabidir. Diğer parsellerdeki yeni yapı veya imar uygulamaları, koruma amaçlı imar planı ve planın tamamlayıcı eklerinde belirtilen koşullar doğrultusunda yapılacaktır.

İlgili kurul kararına ulaşmak için tıklayınız.

Plan süreci ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.