İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarih ve 310 sayılı kararı ile meri imar planından önce ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış ve riskli yapı tespiti yapılmış binaların, kat malikleri tarafından yıkılıp yeniden yapılması istenmesi halinde yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapabilmesine olanak sağlanmıştır.

Söz konusu Meclis Kararında;

“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;

  1. Mer’i Uygulama İmar Plan’ından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar, planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.

1.a) Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak v.b ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

1.b) 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

1.c) Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

1.d) Metro hatlarında etkilenen parseller için ilgili kurumlardan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

1.e) Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir.” denilmektedir.

22.03.2021 tarihinde onaylanan plan notu tadilatları 04.10.2021-02.11.2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

  • Şişli İlçesi, Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Nazım İmar Planına Riskli Yapılara İlişkin Plan Notu İlavesi (1/5000)
  • Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planına Riskli Yapılara İlişkin Plan Notu İlavesi (1/5000)

Yukarıdaki plan notu ilavesine ilişkin tadilatlara İBB Plan Askı Uygulamasından ulaşabilirsiniz.