Adalar İlçesi Koruma Amaçlı İmar Planlarına askı itirazları sonucunda yapılan değişiklikler 02.05.2024 tarihinde Bakanlıkça onaylanarak değişiklik içeren kısımlar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı itirazlarına ilişkin plan değişiklikleri 06.06.2024-05.07.2024 tarihleri arasında askıda kalacaktır.

En çok itiraz edilen konulardan;

 • Burgazada’da planlanan Turizm Alanı ve önündeki Park Alanları kaldırılmış; mevcut kullanıma uygun olarak küçük bir kısmı Günübirlik Kullanım Alanı, diğer kısımları Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak düzenlenmiştir.
 • Sedef adasında Günübirlik Kullanım Alanları azaltılarak Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak düzenlenmiş, sahile erişim sağlayan yol topoğrafyaya uygun olarak plana işlenmiştir.
 • Plan genelinde Konut+Ticaret Alanları azaltılmıştır.
 • Büyükadada önerilen Lojistik Alan kaldırılmıştır.
 • Adalar Müzesi, Hüseyin Rahmi Gürpınar Evi Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.
 • Heybeliada Sanatoryum Sağlık Tesis Alanı olarak plana işlenmiştir.
 • Büyükada Rum Yetimhanesi Eğitim Alanı olarak düzenlenmiştir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda yapılan tüm değişiklikler;

 1. Burgazada 132 ada 1 parselde İSKİ’ye tahsisli alanda sınır düzeltmesi yapılmıştır.
 2. Burgazada 107 ada 17,18 ve 23 parsellerde; planlanan Turizm Alanı kaldırılarak, bir kısmı mevcut kullanımı olan Günübirlik Kullanım Alanı olarak düzenlenmiş ayrıca Park Alanı fonksiyonu kaldırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak düzenlenmiştir.
 3. Burgazada 107 ada 11 parselde Mezarlık Alanı olarak planlanan alan Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak düzenlenmiştir.
 4. Burgazada’da tescilli 107 ada 22 parselin bir kısmında gösterilen Park Alanı fonksiyonu kaldırılmıştır.
 5. Burgazada’da tescilli 172 ada 24 parselin bir kısmında gösterilen Park Alanı fonksiyonu kaldırılmıştır.
 6. Burgazada 179 ada 2,3,4 ve 5 parsellerin Park Alanı fonksiyonu kaldırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak düzenlenmiştir.
 7. Büyükada 120 ada 7 parselde Konut+Ticaret olarak planlanmış alan Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.
 8. Büyükada 120 ada 25 parselde Konut+Ticaret olarak planlanmış alan Meydan Alanı olarak düzenlenmiştir.
 9. Büyükada 165 ada 47 parselde Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmış alan Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak düzenlenmiştir.
 10. Büyükada 175 ada 21 parselde Dini Tesis Alanı olarak planlanmış alan Park Alanı olarak düzenlenmiştir.
 11. Büyükada 292 ada 4 parselde Lojistik Alan olarak planlanmış alan kaldırılarak 4,5 ve 6 parseller Belediye Hizmet Alanı, Günübirlik Kullanım Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmiştir.
 12. Büyükada’da İSKİ mülkiyetindeki 204 ada 9,10,11 parseller, 186 ada 3 parsel ile 14 ada 4 parselde Konut Alanı olarak planlanmış alanlar Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmiştir.
 13. Büyükada 290 ada 97 ve 98 parselde Teknik Altyapı Alanı olarak planlanmış alan Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.
 14. Heybeliada 118 ada 1 parseldeki orman alanı sınırı yeniden düzenlenerek orman sınırı dışına çıkarılan kısım Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmiş ayrıca bu parseldeki “Park” fonksiyonu iptal edilerek “Doğal Karakteri Korunacak Alan” olarak düzenlenmiştir.
 15. Heybeliada 131 ada 1 parsel önünde mevcutta Heybeliada Yük İskelesinin bulunduğu alan park alanından çıkarılarak, BHA olarak düzenlenmiştir.
 16. Sit taraması bulunmayan alanlar düzeltilmiştir.
 17. Heybeliada 103 ada 4 ve 38 parsellerde İSKİ’ye tahsisli alan Teknik Altyapı Alanı olarak düzenlenmiştir.
 18. Heybeliada 197 ada 15 parselde bulunan Hüseyin Rahmi Gürpınar Evi Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.
 19. Heybeliada’da Askeri Alan sınırları kurum görüşü doğrultusunda revize edilmiştir.
 20. Kınalıada 101 ada 3 parselde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan alanın 1. Derece doğal sitte kalan kısmı Doğal Karakteri Korunacak Alan, Mezarlık Alanında kalan kısmı Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmiştir.
 21. Planda İhtilaflı Orman Alanı olarak gösterilen, sonrasında Mahkeme kararı ile Orman olarak kesinleşen alanlar Orman Alanı olarak düzenlenmiştir.
 22. Heybeliada 101 ada 7 parselin bir kısmında BHA olarak planlanan alanın Sağlık Bakanlığına tahsisli olduğu gerekçesiyle Sağlık Alanı olarak düzenlenmiştir.
 23. Sedefadası’nda planlanan Günübirlik Kullanım Alanlarının bir kısmı kaldırılarak Doğal Karakteri Korunacak Alan olarak düzenlenmiş, yollara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
 24. Konut+Ticaret alanlarının bir kısmı kaldırılmıştır.
 25. Mevcutta 4 nolu Acil Yardım İstasyonu bulunduğundan Burgazada 158 ada 7 parsel sayılı taşınmaz İl Sağlık Müdürlüğünün itirazı doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında “Sağlık Tesis Alanı” olarak düzenlenmiştir.
 26. 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonunda planlanmış olan özel mülkiyete konu Büyükada 223 ada 37 parsel “Konut Alanı” fonksiyonuna alınmıştır.

1/5000-1/1000 farklılıklarından dolayı yapılan değişiklikler;

 1. Heybeliada Sanatoryum (112/3, 113/2) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına “Sağlık Tesisi Alanı” olarak işlenmiştir.
 2. Büyükada Rum Yetimhanesi (192/17) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına “Eğitim Tesisi Alanı” olarak işlenmiştir.
 3. Burgazada 106 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında “Doğal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonu iptal edilerek tescil taraması işlenmiş ve “Kilise” olarak düzenlenmiştir.
 4. Burgazada 102 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında “Doğal Karakteri Korunacak Alan” fonksiyonu iptal edilerek “Mezarlık” alanı olarak düzenlenmiştir.
 5. Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Evi (197/15) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına “Kültürel Tesis Alanı” olarak işlenmiştir.

Plan değişikliklerine askı süresi içerisinde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve E-plan otomasyon sistemi üzerinden itiraz edilebilecektir.