1.ETAP

  • 10.2017 onaylı Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 30.12.2021 tarihli ve 2018/902 E. 2021/2024 K. nolu ve 05.07.2022 tarihli ve 2018/1461 E. 2022/1296 K. nolu Kararları ile iptal edilmiştir.

Mahkeme Kararları doğrultusunda 17.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı iptal edilmiş olduğundan, söz konusu alanda 28.04.2021 tarihli ve BK No:2553 sayılı Başkanlık Olur’u ile yeni 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı çalışmasına başlanmıştır. Bölgede yeniden başlatılan 1/5000 ölçekli planlama çalışmalarında eski plana yapılan itirazlar ve planın iptal edildiği mahkeme kararlarındaki gerekçeler göz önüne alınarak plan kararları üretilmiş ve donatı dengesi, analizler, erişilebilirlik, arazi yapısı ve donatı standartlarına göre yeniden düzenlenmiştir ve söz konusu plan teklifi 05.05.2023 tarihinde değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Bir yıldır İBB Meclisi İmar Komisyonunda olan Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap 12.06.2024 tarihinde İBB Meclisinde karara bağlanmıştır.

Teklif plan Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgelerini kapsadığından, onay sürecinin tamamlanması için İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ve İstanbul Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilecek, ilgili kurumların uygun görüşü alınmasına müteakip nihai karar alınmak ve onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine tekrar sunulacaktır.

  • Alanda 17.10.2017 onaylı Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap yürürlükte olup uygulamaya ilişkin iş ve işlemler Beykoz Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.