1.ETAP

  • 17.10.2017 onaylı Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 30.12.2021 tarihli ve 2018/902 E. 2021/2024 K. nolu ve 05.07.2022 tarihli ve 2018/1461 E. 2022/1296 K. nolu Kararları ile iptal edilmiştir.

Mahkeme Kararları doğrultusunda 17.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı iptal edilmiş olduğundan, söz konusu alanda 28.04.2021 tarihli ve BK No:2553 sayılı Başkanlık Olur’u ile yeni 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı çalışmasına başlanmıştır. Bölgede yeniden başlatılan 1/5000 ölçekli planlama çalışmalarında eski plana yapılan itirazlar ve planın iptal edildiği mahkeme kararlarındaki gerekçeler göz önüne alınarak plan kararları üretilmiş ve donatı dengesi, analizler, erişilebilirlik, arazi yapısı ve donatı standartlarına göre yeniden düzenlenmiştir ve söz konusu plan teklifi 05.05.2023 tarihinde değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Henüz karara bağlanmamıştır.

  • Alanda 17.10.2017 onaylı Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap yürürlükte olup uygulamaya ilişkin iş ve işlemler Beykoz Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.

2.ETAP

  • 17.12.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) yürürlüktedir.

26.07.2021 onanlı 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP 2. Etap Plan Değişikliği-1’ye Yapılan İtirazlar sonrasında yapılan plan değişikliği 11.12.2023 tarihinde askıya çıkmıştır.

22.09.2021 onanlı 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP 2. Etap Plan Değişikliği-2’ye Yapılan İtirazlar sonrasında yapılan plan değişikliği askı süreci ile ilgili işlemler devam etmektedir.

  • 1/1000 ölçekli Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı (2. Etap) 23.11.2023 tarihli ve 1258 sayılı Meclis Kararı ile aynen kabul edilmiş olup, plana ait imza, mühür, onay ve dağıtım işlemleri tamamlandıktan sonra Beykoz Belediye Başkanlığında askıya çıkarılacaktır.

3.ETAP

  • 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (3. Etap) 17.12.2018 tarihinde onaylanmış olup söz konusu plana askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin değişiklikler 15.07.2023 tarihinde onaylanarak 20.10.2023 – 20.11.2023 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmek ve karar alınmak üzere 08.12.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.
  • 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda Beykoz Belediye Başkanlığınca hazırlanan Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (3. Etap) ise; İBB Meclisinde 23.11.2023 tarih ve 1259 Sayılı karar ile planda değişiklik yapıldığı için değerlendirilmek üzere İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderilecektir. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından uygun bulunduktan sonra nihai Meclis Kararı alınmak üzere tekrar Büyükşehir Belediye Meclisine iletilecektir. İBB Meclisinde karara bağlandıktan ve dağıtım işlemleri tamamlandıktan sonra ilçe belediyesinde askıya çıkacaktır.