Maltepe ilçesinin E-5 Karayolunun kuzeyinde kalan bölümünde, 15.02.2008 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan konut ve ticaret+konut fonksiyonlarına ilişkin toplu uygulama koşulları kapsamında emsal değerine verilen artışın kademelendirilmesi amacıyla hazırlanan ve Maltepe İlçe Meclis Kararı ile karara bağlanan Maltepe E-5 Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Toplu Uygulama Koşullarına ilişkin İlave Plan Notu Plan Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonunu tarafından tadilen uygun bulunarak 14.12.2023 tarihli meclis kararı ile onaylanmıştır.

E-5 Kuzeyi Meri Uygulama İmar Planı sınırı içinde, konut ve ticaret+konut fonksiyonunda kısmen uygulama yapmış parseller bulunması nedeniyle aynı imar adası içerisinde kalıp da birbirlerine sınırdaş/komşu olmamalarından dolayı tevhid edilemeyen parsellerin bulunması ve imar adası içerisindeki bazı parsellerin sayı ve büyüklüklerinin gereken koşulları sağlamaması gibi nedenlerle büyük oranda toplu uygulama koşullarından yararlanamayan imar adalarının bulunması binaların yenilenememesine ve kentsel dönüşümün hızlı ilerlememesine neden olmaktaydı.

Maltepe ilçesi E-5 Kuzeyinde, yürürlükte bulunan uygulama imar planındaki konut ve konut+ticaret alanlarında belirli tevhit koşullarını sağlamak amacıyla ilave edilen plan notu ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kentsel dönüşümü kolaylaştırarak hızlandırmak, halkın katılımını teşvik etmek, gerek malikler arası gerekse de uygulayıcı ile uzlaşmayı kolaylaştırmak, dolayısıyla afete dirençli kentleri oluşturmak ve yapı stokunu yenilemek amaçlanmıştır.

Meri Nazım İmar Planı, K1 ve K2 rumuzlu Konut alanlarında yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak parsellere kademeli olarak yoğunluk artışı verilmekte iken söz plan notu ilavesi ile 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı içeren ve aynı imar adası içinde tevhid edilebilecek parsel sayı adetleri düşürülerek kademeli emsal artışı yeniden düzenlenmiş, uygulama yapmış parsel/parseller bulunması nedeniyle ada niteliği bozulmuş olan imar adalarında, adanın uygulama yapmamış kısmının tamamında tevhidi mümkün olan parsellere yönelik oluşturulan formül ile emsal değeri artırılarak söz konusu parsellerde bulunan yapıların dönüşümü teşvik edilmiş,  konut ve konut+ticaret alanlarında farklı fonksiyon ve yapılaşma şartlarında kalan parsellerin plan şartlarını geçmeyecek şekilde tevhit edilebilmesine ve taşkına maruz alan sınırında kalması nedeniyle bodrum katında bağımsız bölüm yapılamayan parsellerde meri plandaki kat adedinin üstüne bir kat ilave edilmesine imkan tanınmıştır.