Maltepe ilçesi Balıkçıköy 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2023 tarihli ve 1512 sayılı kararıyla ve Balıkçıköy 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2023 tarihli ve 1475 sayılı kararıyla plan tekliflerimiz İmar ve Bayındırlık Komisyonunca aynen uygun görülmüştü.

Devam eden süreçte planlama alanı “Kentsel Sit Alanı” içerinde bulunduğundan tarafımızca hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları ile Kentsel Tasarım Rehberi değerlendirilmek üzere İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilecektir. Kurul tarafından alınacak karar doğrultusunda varsa gerekli düzenlemeler tamamlanarak söz konusu planlar değerlendirilmek ve karar alınmak üzere tekrar Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilecektir. Alınan kurul kararının Büyükşehir Belediye Meclisince aynen uygun bulunması durumunda imar planları Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanacaktır.

Onaylanan Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Müdürlüğümüzce ilgili kurumlara dağıtımları yapılacak ve planlar incelenebilmesi veya gerekli görüldüğü hallerde itiraz edilebilmesi amacıyla 1 (bir) ay süreyle https://planaski.ibb.gov.tr/  adresinde askıya çıkarılarak ilan edilecektir.