Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi Merkez Bölgesi İstanbul I. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.12.1991 tarihli ve 2773 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli Silivri Selimpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 10.09.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Silivri İlçe Belediyesinin 08.02.2016 tarihli yazısı ve eki 05.02.2016 tarih ve 14 sayılı İlçe Belediye Meclisi Kararı ile 10.09.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Selimpaşa Kentsel Sit Alanı KANİP doğrultusunda hazırlanan 1000 ölçekli planı İlçe Belediye Meclisince kabul edilerek Başkanlığımıza iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 79 sayılı Kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli Selimpaşa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 2863-3386-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olup 10.2017 tarihli ve 2921 sayılı Koruma Kurulu Kararı ile Selimpaşa Kentsel Sit Alanı’nın genişletilmesi ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  etkileyen muhtelif kararlar alınmıştır.

Yeni Kentsel Sit Sınırı kapsamında 1/5000 ölçekli Selimpaşa Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları için 22.01.2018 tarihli Başkanlık Oluru alınarak 29.01.2018 ve 23.12.2019 tarihli yazılarımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler istenmiştir. Ancak imar planı çalışmasına altlık oluşturacak mikrobölgeleme zemin etüdünün 2022 yılı içinde tamamlanmasının ardından güncel kurum görüşlerinin alınması amacıyla 06.09.2022 tarihli yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan güncel kurum görüşleri tekrar alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Selimpaşa Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

1/5000 ölçekli Selimpaşa Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi, 13.07.2023 tarihli ve 737 sayılı Meclis Kararı ile aynen kabul edilmiş olup söz konusu plan 2863-3386-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tetkik edilmesi amacıyla İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilme aşamasındadır.