2009 yılında çalışmalarına başlanılan ancak yıllarca tamamlanamayan 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleri Nazım İmar Planı teklifi Ekim 2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, 2020 Şubat Meclisinde tadilen kabul edilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak 25.09.2020-26.10.2020 tarihlerinde askıya çıkartılmıştır.

Plana askı sürecinde gelen itirazlar değerlendirilerek Mart 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş, 2022 Ocak Meclisinde tadilen kabul edilen Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Belediye Başkanınca onaylanarak 28.07.2022-26.08.2022 tarihlerinde yeniden askıya çıkarılmıştır.

Planı değişikliğine askı sürecinde gelen itirazlar Müdürlüğümüzce değerlendirilerek Ekim 2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş, 2023 Mart Meclis Kararı ile “Bölgeye ilişkin güncel Jeolojik-Jeoteknik ve Jeofizik etüt çalışmaları yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere” iade edilmiştir.

Bu doğrultuda jeolojik-jeoteknik ve jeofizik etüt çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgedeki imar problemlerinin çözümünde yetersiz kalan ve bu nedenle çok sayıda itiraza konu olan plan revize edilmiş, hazırlanan 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleri Revizyon Nazım İmar Planı teklifi Kasım 2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilerek, 2024 Şubat Meclisinde tadilen kabul edilmiştir.

Yapılan çalışma ile ıslah imar planları ile gelişmiş Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallelerinde imar sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlandı. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleri Revizyon Nazım İmar Planı ile afete karşı dirençli, yaşam kalitesi yüksek ve kendine yeterli yerleşim alanlarına sahip bir kentsel çevre tasarlandı:

  • Bölgeye hizmet edecek kamusal alanlar, kentsel yaşam standartlarına yükseltilerek erişilebilir hale getirildi.
  • Vatandaşların imar hakkını koruyarak uygulamayı kolaylaştıran çözüm modelleri üretildi.
  • Olası deprem riskine karşı kentsel dönüşümün gerçekleşmesini sağlayacak kararlar geliştirildi.
  • Ulaşım altyapısı yeniden ele alınarak, çevresiyle güçlü ulaşım bağlantılarına sahip erişilebilir bir bölge tasarlandı.