Müdürlüğümüzce yürütülen Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında Katılımcı Planlama çalışmaları Ekim 2019’da başlamıştır. Bu çerçevede, İBB içi birimler ve Adalar Belediyesi ile görüşmeler yapılmış, katılımcı planlama süreçlerinin planın başlangıcından sonuna kadar her aşamada belirlenecek ilkeler, halkın talep ve beklentileri doğrultusunda şekillenmesi, plan kararlarının ortaklaşa oluşturulması amaçlanmıştır. Ön hazırlık sürecinin ardından katılımcı planlama çalışmaları kapsamında ilk toplantılar Şubat ayında gerçekleştirilmiştir.

Plan çalışmalarının 2020 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmişse de Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler nedeniyle planlama süreci Haziran 2021’de tamamlanmış ve mevcut yasa ve yönetmelik çerçevesinde Kentsel Sit Alanları, Doğal ve Çakışan Sit Alanları, Kıyı Alanları ve Strateji Belgesi olmak üzere 4 ayrı dosya ile birlikte karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın 4.11.2021 tarih ve 4758 sayılı kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmiş; bu alanlarda 19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak 2022 görüşmelerinde, 13 Ocak 2022 tarih ve 51, 52, 53 ve 54 sayılı İBB Meclis Kararlarına göre 4.11.2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gerekçe gösterilerek planın Müdürlüğümüze iadesine karar vermiştir.

İade kararları sonrasında Özel Çevre Koruma mevzuatı çerçevesinde yapılan düzeltmelerle bir bütün olarak yeniden hazırlanan Adalar İlçesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Strateji Belgesi 08.04.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmiştir.

Adalar ilçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve bu plana uygun olarak hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 12.05.2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.

Adalar Koruma Amaçlı İmar Planlarını (Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada) ve Plan Lejantını ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI

20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Taslak Nazım Plan Değerlendirme toplantılarından önce Müdürlüğümüzün YouTube kanalından Taslak Nazım Plan Bilgilendirme Sunumu (sunumu indirmek için buraya tıklayınız) video olarak paylaşılmıştır. Toplantılara ilişkin detaylı raporlara buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantılardan sonra, yanlış anlaşılmaları engellemek, kamuoyunda tartışılan bazı konuları netliğe kavuşturmak, taslak plan ile getirdiğimiz önerinin ne anlama geldiğini daha açık ve net ifadelerle aktarmak amacıyla toplantılarda öne çıkan tartışmalı konulara ilişkin genel bir bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Mevcut ve öneri donatı alanlarını da içeren bu şemalar Taslak Plan Toplantılarından önce hazırlanmış ve geribildirimler doğrultusunda revize edilmiştir.

STRATEJİ BELGESİ

Strateji Belgesine ilişkin I. Taslağın paylaşıldığı 8 Aralık 2020’den sonra geri bildirim almak amacıyla uzmanlar, yerel işletmeler, yerel sivil oluşumlar ve İBB birimleri ile taslak strateji belgesini değerlendirmeye yönelik pek çok toplantı gerçekleştirilmiş, yapılan eleştiri, öneri, geri bildirimler ve kurumların takvim ve faaliyetleri dikkate alınarak hem içerik hem de strateji ve eylem önerileri güncellenmiş ve gerekli revizyonlar yapılmıştır.

Alınan yazılı görüşler sonucunda eylem ve proje konularının içeriği geliştirilmiş,  eylem ve projeler bu doğrultuda revize edilmiştir. Uzman toplantısı ve yerel sivil oluşumlarla gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinde, Nazım Planın ve Strateji Belgesinin korumacı anlayışının tüm eylem ve projelerde belirleyici olması ve bu doğrultuda vizyonun ve ilkelerin netleştirilmesi gerektiği, belgenin iklim değişikliği ve riskler konusunda geliştirilmeye açık olduğu, eylem ve projelerin önceliklendirilmesi gerektiği, ulaşımda yaya odaklılığa vurgu yapılması ve ulaşım ve kıyıların kamusallığı gibi acil konularda planı beklemeden çözüme gidilmesi gerektiği gibi eleştiriler ve değerlendirmeler öne çıkmıştır.  İBB kurum içi paydaş toplantılarında, teknik bilgiler detaylandırılmış, eylem ve projelerin ilgili paydaşları doğrulanmış, devam etmekte olan plan ve projelerle Strateji Belgesinin entegrasyonu güçlendirilmiştir. Paydaşlarla yapılan yazılı ve sözlü tüm görüşlerin değerlendirilmesi sonucu yapılacak revizyon çalışmalarına karar verilmiştir.

Yapılan Revizyon Çalışmaları:

 • Vizyon ve ilkeler netleştirilmiş,
 • Anahtar konulara turizm baskısı eklenmiş,
 • Tema bazlı riskler belirlenmiş,
 • Kendi Kendine Yeten Ekonomi teması Çeşitli ve Güçlü Yerel Ekonomi olarak değiştirilmiş,
 • Paydaş analizi yapılmış,
 • Adalar’ın yerel planlama ve yönetim gündemine afetler, riskler, ulaşım kararları ve denetim başlıkları eklenmiş,
 • Önceliklendirme yaklaşımı ve öncelikli stratejiler belirlenmiş,
 • Eylem ve projelerin paydaşları belirlenmiş,
 • Stratejiler, eylemler, projeler revize edilmiş ve netleştirilmiş,
 • Strateji, eylem ve projeler arası ilişkiler belirlenmiş,
 • Ada enstitüsü modeli ve diğer tüm başlıklar geliştirilmiştir.

Stratejilerin; halktan gelen sorun ve ihtiyaçlara, öneriler ve taleplere cevap verebilecek şekilde tasarlanması, çözümlere yönelik eylem ve projeleri içermesi sağlanmıştır.

FİNAL

Adalar İlçesi II. Taslak Strateji Belgesi üzerindeki çalışmalarımız 14 Haziran  2021’de tamamlanmış ve 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifi ile birlikte İBB Meclisine iletilmiştir.  

Bundan sonraki süreç:

Nazım İmar Planı Teklifi, İBB Meclis onayını aldıktan sonra, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün onayına sunulacaktır. Bu kurumlardan da onay aldığı takdirde, plan ilan edilecek ve 1 ay süreliğine   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası 5. katta askıda kalacaktır. Askıya çıkan planlara askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde,  itiraz gerekçelerini içeren bir dilekçe ile itiraz edilebilecektir. Yapılan itirazlar değerlendirilecek ve karar alınmak üzere tekrar İBB Meclisine iletilecek, itirazın kabul edilmediği durumlarda itiraz sahibi plana dava açma hakkını kullanabilecektir.

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan plan teklifi İBB Meclis kararı ile onaylandıktan sonra, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İndirmek için tıklayınız.

II. TASLAK

Adalar İlçesi I. Taslak Strateji Belgesi üzerindeki çalışmalarımız 17 Mayıs tarihinde tamamlanmış, son kez görüş, öneri ve geri-bildirim alabilmek adına sizlerle paylaşılmıştır. İnceleme aşamasında belgenin taslak niteliğinde olduğunu dikkate almanızı ve sizlerden gelecek her türlü geri-bildirim, düzeltme ve eleştiri ile  son halini bulacağını tekrar hatırlatmak isteriz.

İndirmek için tıklayınız.

I. TASLAK

Adalar İlçesi Taslak Strateji Belgesi üzerindeki çalışmalarımız 8 Aralık tarihinde tamamlanmış, görüş, öneri ve geri-bildirim alabilmek adına sizlerle paylaşılmıştır. İnceleme aşamasında belgenin taslak niteliğinde olduğunu dikkate almanızı ve sizlerden gelecek her türlü geri-bildirim, düzeltme ve eleştiri ile son halini bulacağını hatırlatmak isteriz.

İndirmek için tıklayınız.

KATILIMCI PLANLAMA

ETKİNLİKLER

Not: Açık gri ile gösterilenler İBB’nin diğer birimleri tarafından düzenlenen ancak Şehir Planlama Müdürlüğü olarak bizim de katılım gösterdiğimiz etkinliklerdir.

KARAR OLUŞTURMA ETKİNLİKLERİ (Ekim 2020-Nisan 2021)

Saha etkinliklerinin tamamlanmasının ardından “Yönetim ve Planlama” teması dışındaki sekiz planlama temasına ilişkin sekiz çalışma grubu kurulmuş, çalışma gruplarının Adalar’ın geleceğine yön vermesi düşünülen Strateji Belgesinin içeriğine yönelik girdi oluşturması hedeflenmiş ve içinde gönüllüler, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplumdan temsilciler, uzmanlar ve yerel halkın da olduğu kolektif bir çalışma yürütülmüştür. Çevrimiçi yöntemler kullanılarak föyler üzerinde çalışılmış, taslak strateji, eylem, proje, görüş ve öneriler oluşmuştur.  Bireysel, küçük gruplar halinde, sivil oluşum olarak, kamu kurumları olarak pek çok öneri gelmiştir.

19-23 Ekim haftası düzenlediğimiz çevrimiçi toplantılar ile öneri strateji ve eylemler üzerinde hep beraber tartışılarak, çalışma olgunlaştırılmış, belli bir aşamaya getirilmiş, toplantı katılımcıları olumlu ve olumsuz görüşlerini dile getirmiştir.

23 Ekimden itibaren hem gelen talepler doğrultusunda yerel sivil oluşumlarla görüşmelerimiz ve fikir alışverişimiz devam etmiş hem de öneri olarak gelen strateji-eylem-projelerin olası muhatapları olan kamu kurumları ile gerçekleştirilen toplantılarla bu eylemlere yönelik fikirleri alınmıştır.

Taslak strateji belgesi üzerindeki çalışmalarımız tamamlanarak 8 Aralık 2020’de kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurumlara ayrıca resmi yazı ile iletilerek her bir kurumun kendi sorumluluk ve yetki konularını dikkate alarak taslak stratejileri ve eylemleri değerlendirmesi hedeflenmiştir. Kurumlardan, sivil toplum kurumlarından ve ilgili kişilerden geri bildirimler gelmiş, eylemler bazında kurumlarla toplantılar düzenlenmiştir.

8 Aralık’tan sonra ayrıca koordinasyon, işbirliği ve geri bildirim almak amacıyla Vizyon 2050 uzmanları ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, analitik etütlere yönelik çalışmalar devam etmiş,  yüz yüze hane halkı, işletme, ziyaretçi ve yerel halk kamuoyu yoklama anketleri yapılmış, daha sonra katılımı genişletmek için bu anketlerin bir kısmı çevrimiçi olarak da devam etmiştir. Çevrimiçi anket çalışmalarının Şubat ortasına kadar devam etmiştir. Ayrıca Adalar İlçesinde İBB Adalar Temsilciliği kurulmuş, Müdürlüğümüzü temsilen 1 kişi burada görevlendirilmiştir. Nazım plana yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır.

Ocak ayı içinde yerel sivil oluşumlarla taslak strateji belgesini değerlendirmeye yönelik odak grup toplantıları yapılmış, kamu kurumlarının strateji belgesine yönelik görüşlerinin toplanması işine devam edilmiş ve gelen tüm görüş ve önerilere yönelik değerlendirme çalışmaları başlamıştır.

Şubat ayında Adalar Kent Konseyi ve yerel turizm işletmecileri ile odak grup toplantılar gerçekleştirilmiş, yerel sivil oluşumlarla toplantılar devam etmiş, çevrimiçi anket çalışması 15 Şubat itibariyle tamamlanmıştır. Mart ayı içinde İBB Birimleriyle toplantılar gerçekleştirilmiş, anketler değerlendirilmiş, mutabık kaldığımız konular ve taslak strateji belgesindeki çatışmalı ve tartışmalı konular da belirlenerek strateji belgesinin revizyonuna yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Mayıs ayı içinde gerçekleştirdiğimiz taslak nazım plan değerlendirme toplantıları sonrasında strateji belgesi ve nazım plana yönelik son revizyonlar yapılarak  hem strateji belgesi hem de nazım plan, pandemi nedeniyle 2 ay gecikmeli olarak Haziran ayında Meclise iletilmiştir.

SAHA ETKİNLİKLERİ (Temmuz-Ekim 2020)

Katılımcı planlama çalışmaları kapsamında ikinci aşama katılımcı planlamanın uygulanması aşaması olarak belirlenmiştir. Bu aşamada her adada bir dizi saha etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerdeki temel amaç yerel bilginin üretilmesi ve Adalılarla birlikte çalışmaktır. Ayrıca tüm kesimlere ulaşabilmek, yeni gönüllüler katabilmek, sorunları yerinde ve yerel halkla birlikte tespit etmek, farkındalığı arttırmak, önerileri ve görüşleri toplamak ve çalışma gruplarını oluşturmak saha çalışmalarının diğer amaçlarıdır.

Saha çalışmalarından önce temmuz ayında, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları için anketler hazırlanmış ve online olarak doldurmaları talep edilmiştir. Bu anket çalışmalarında amaç katılıma olan inancı görmek, planlama temaları ve ilkeleri test etmek ve görüşleri almaktır.  Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarla, işletmelerle ve ziyaretçilerle anketler yapılması planlanmaktadır.

Saha çalışmaları kapsamında 5 gün boyunca her adada birer hafta kalarak,  gerçekleştirilen planlama çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılmış, Adalıların soruları cevaplanmış,  planlama çalışmaları dışındaki şikayet ve önerileri Beyaz Masaya iletilmiş ve haritalandırma çalışmaları yaparak problem ve ihtiyaçlar tespit edilmiştir.

Etkinlik takvimine ulaşmak için tıklayınız.

İLK TOPLANTILAR (Şubat-Temmuz 2020)

Katılımcı Planlama çerçevesinde belirlenen aşamalar doğrultusunda Adalar halkıyla toplantılar yapılarak, Adalar İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmasının başladığına ve sürecin Adalar halkıyla birlikte katılımcı bir şekilde yürütüleceğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Planlama sürecinin aşamaları ve plan takvimi sunulmuştur.

Süreci birlikte yürütmek için Adalar halkından gönüllülük esasıyla destek olmaları istenmiş ve Adalar’ın planlama gündemine, sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik fikir ve önerileri alınmıştır. Planlama çalışmalarında gönüllü olmak isteyen Adalılarla bir tanışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ADALAR EKOSİSTEMİNİ YAŞATMAK

Doğadaki canlı ve cansız varlıkların aralarında ilişkiler kurarak oluşturdukları sisteme, ekolojik sistem ya da ekosistem denilmektedir. Ekosistemler, doğadaki temel öğelerin birbirleriyle ilişkilerini düzenler ve sistemin bir bütün olarak sürmesini sağlar. Kentsel mekan da bir ekosistem olarak görülebilir. Kentsel ekosistemlerde sistemi oluşturan elemanlar (arazi şekli, iklim, toprak, mikroorganizmalar, bitki ve hayvan varlığı, insan ve cansız varlıklar) bir denge kurarak sistemin yaşam döngüsünü sağlamaktadır. Kentsel ekosistemde dengenin kurulması, ekosistem elemanlarının karşılıklı ilişkilerindeki dengeye ve bu elemanların sistemdeki işlevlerine göre dağılımlarına bağlıdır.

Günümüzde ekonomik öncelikler, üretim biçimleri ve tüketim alışkanlıkları, siyasal ve toplumsal ilişkiler kentlerin ekolojik döngülerle bütünlüklü bir ekosistem oluşturmasının önüne geçmiştir. İnsan çağı diye ifade edilen bu çağda, insanlar dünyaya kalıcı olarak zarar vermiş ve türlerin yok olmasına, doğal alanların ve kültürel mirasın kaybına, çarpık kentleşmeye ve çevre kirliliğine neden olmuştur. Tüm canlılar için daha sağlıklı ve yaşanabilir kentsel ekosistemlerin inşa edilmesinde yerel ölçekte stratejik yaklaşım ve ilkelerin geliştirilmesi, önlemlerin alınması ve yerel yönetimlerle yurttaşların bu ilkelere birlikte sahip çıkması etkili görülmektedir.

Adalar’da insan ve doğal yaşam ilişkisi, iç içe ve kırılgan bir denge içinde kurulmuştur.  Adalı halkın yaşam alanı ile kurduğu ilişki, kendi içinde döngüsel halkaları ile birbirine bağlı ve uzun süreli bir süreci tanımlamaktadır. Bu doğal denge; ekonomik, sosyal ve mekânsal hayatın birbiriyle eşgüdümlü ve uyum içinde işlemesini sağlayabilmiştir. Ancak, Adalar spesifik konumu itibariyle, kendi içinde bir ekosistemler bütünü oluştururken; ana kara ile de ilişki kurmakta ve küresel bir ekosistemin parçasını oluşturmaktadır. Adalar ekosistemi tüm bileşenleri ile doğal dengesini korumaya çalışırken; dışarıdan gelebilecek etkilere karşı daha kırılgan olup; birbirini besleyen ilişki halkalarındaki kopmaları daha belirgin bir şekilde hissetmektedir. Bu sebeple, «Adalar Ekosistemini Yaşatmak» yaklaşımı, hassasiyet ve çeşitlilik arz eden bu ekosistem yapısının dayanıklılığını arttıracak; ekolojik dengelerini gözetecek ve sürdürülebilirliğini destekleyecektir. Bu sistemin en önemli bileşeni olan «birlikte yaşam» bakış açısının geliştirilmesi önem kazanmaktadır.

İklim krizine karşı mücadele kapsamında geliştirilen ekolojik yaklaşımlar, bütüncül ve katılımcı biyo-kültürel miras koruma yöntemleri, turizm yönetimine yönelik yaklaşımlar, yenilikçi planlama modelleri, İstanbul geneline ilişkin politikalar değerlendirilmiş; Adalar’ın tespit edilen ana ve acil gündem konuları, sorun, ihtiyaç ve talepleri üzerinden Adalar’a özgü güçlü planlama bakışı geliştirilmeye çalışılmış; bunun sonucu olarak, İBB’nin kurumsal vizyonu ve ilkeleri ile İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının benimsediği katılımcı planlama anlayışı doğrultusunda Adalar İlçesi Strateji Belgesi’nin vizyonu aşağıdaki gibi  belirlenmiştir:

“Tarihi, kültürel ve doğal çeşitliliklerin izinde, geleceğe karşı sorumlu, dengeli ve dayanıklı
birlikte yaşam alanı Adalar”

Vizyon kapsamında Adalar Ekosistemini Yaşatmak mottosuyla, Adalar’ın özgün ekolojik ve kültürel değerlerini bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla koruyarak tüm canlılar için birlikte yaşam olanaklarını iyileştirmek; kendine yeterliliği arttırarak dengeli ve dayanıklı bir çevre oluşturmak ve yenilikçi tasarım ve planlama yaklaşımlarıyla birlikte üretim ve yönetim kapasitesini geliştirmek amaçlanmış ve bu amaçlara yönelik ana ilkeler belirlenmiştir.

PLANLAMA GEÇMİŞİ

 • 2023

  Plan Onayı

  12.05.2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.

 • 2022

  Planın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmesi

  08.04.2022

  2022

 • 2022

  Marmara ÖÇKB, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartları

 • 2022

  Meclis Kararı

  Kentsel Sit Alanları, Doğal ve Çakışan Sit Alanları, Kıyı Alanları ve Strateji Belgesi olmak üzere 4 ayrı dosya ile birlikte karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen plan, İBB Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararları ile iade edilmiştir.

  2022

 • 2021

 • 2021

  Meclise İletildi

  14.06.2021

  2021

 • 2021

 • 2021

  Adalar İlçesi İBB Ek Hizmet Binası Açılışı

  2021

 • 2021

  Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışmasının İlanı

 • 2020

  2020

 • 2020

  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Adalar Ziyareti

  01.12.2020

 • 2020

  2020

 • 2020

  UKOME Kararı

  20.08.2020 tarih ve 2020/4-9 sayılı

  Adalar’da yer alan bireysel akülü araçlarla ilgili düzenleme yapılmasına ve tam teşekküllü hastane onaylı heyet raporu olanlar dışında bireysel akülü araçların kademeli olarak 30.06.2020’ye kadar tamamen kaldırılmasına karar verilmiştir.

 • 2020

  Elektrikli Araç Seferlerinin başlaması

  30.07.2020

  2020

 • 2020

 • 2020

  Heybeliada Yangını

  12.07.2020

  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Heybeliada’daki yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeye göre de yangının doğal yollarla çıkmadığı kaydedildi.

  2020

 • 2020

  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Adalar Ziyareti

 • 2020

  Ruam Hastalığına ilişkin karantina süresinin dolması

  15.03.2020

  2020

 • 2020

  İBB Meclis Kararı

  12.03.2020 tarih ve 403 sayılı

  Satın alınacak atların; tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere, şahıslara bedelsiz olarak sahiplendirilmesi ve nakil hizmetlerinin verilmesine karar verilmiştir.

 • 2020

  İBB Meclis Kararı

  13.02.2020 tarih ve 314 sayılı karar

  Adalar İlçesindeki elektrikli araçlarla taşımacılık işinin İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından yapılmasna karar verilmiştir.

  2020

 • 2020

  UKOME Kararı

  06.02.2020 tarih ve 2020/1-5 sayılı

  İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı Adalar’da toplu ulaşım hizmetleri ve rekreatif geziler için güzergah uzunluğu ve elektrikli araç sayısı belirlenmiş ve talep bazlı taşımacılık için kullanılacak araç sayılarına karar verilmiştir.

 • 2020

  2020

 • 2020

  İBB Meclis Kararı

  16.01.2020 tarih ve 25 sayılı İBB Meclis kararı

  Ruam hastalığı sonrasında fayton kullanımının durdurulmasına, 277 fayton ile bunlara bağlı atların satın alınmasına ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılmasına karar verilmiştir.

 • 2019

  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Açıklaması

  23.12.2019

  «Gelelim en kritik noktasına, burada yapılan çalıştaylarda belli Adalar, Heybeliada, Burgazada, Büyükada olmak üzere yaklaşık 35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi konusunda adalardaki sakinlerin bir kanaati var. Açıkçası bazı gruplar da buna karşı. Bu arada az önce bahsettiğim tüm hizmetler, İBB eliyle yapılacak. Buna tavsiye edilen 35 civarındaki fayton da dahil ancak turizm amaçlı da olsa önerilen bu 35 fayton sürecine de şahsen ben de karşıyım. Ben de bunun olmasından yana değilim. Ancak hem Adalar’daki katılım süreç devam ediyor

  2019

 • 2019

  İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü İl Mahalli Çevre Kurulu kararı

  20.12.2019 tarih ve 197 sayılı

  Adalar ilçesinde Ruam hastalığı sebebiyle insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından atların faytonlara koşulmasının 3(üç) ay süre ile durdurulmasına karar verilmiştir.

 • 2019

  Hayvan Hakları Savunucularının Eylemi

  19.12.2019 ‘da Büyükada’da faytona koşulan atların 81’nde ruam hastalığının tespit edilip öldürülmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapmış,  eylemde, 347 hayvan hakları, çevre ve doğa derneğinin imzaladığı ortak metin okunmuştur.

  2019

 • 2019

  Adalar Ulaşım Çalıştayı

  28.08.2019

  İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Adalar Ulaşım Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

 • 2018

  Başkanlık Oluru

  18.04.2018 tarihli Başkanlık Oluru

  2017 yılında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planın iptal edilmesiyle plansız kalan Adalar İlçesinde plan çalışmalarına başlayabilmek amacıyla İBB Şehir Planlama Müdürlüğünce BN:2239 sayılı Başkanlık Oluru alınmıştır.

  2018

 • 2017

 • 2017

  2017

 • 2016

 • 2013

  2013

 • 2011

 • 2009

  2009

 • 1999

 • 1994

  1994

 • 1991

  Marmara Takım Adaları Koruma Amaçlı NİP

  29.08.1991

 • 1984

  Marmara Takım Adaları Sit Alanları Bütünü Geçici Yapılanma Koşulları

  16.05.1984 tarih ve 291 sayılı Karar

  1984

 • 1984

  Bütüncül Sit Alanı Kararı

  31.03.1984 tarih ve 234 sayılı

ANALİZLER

PLANLAMA TEMALARI

Yukarıda belirtilen çalışma ve etkinlikler değerlendirildiğinde Adalar’ın geleceğinin yalnızca Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile düzenlenemeyeceği, İBB birimleri ve Adalar’ın yerel paydaşlarının ortaklaşa yürüteceği bir koruma ve yönetim yaklaşımının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda Adalar’ın ana ve acil gündem konuları katılımcı ortamlarda tespit edilmiş, birbiri ile bütünleşen ve iç içe geçen 9 ana tema ve hedef belirlenmiştir. Bu ana tema ve hedeflerin Adalar’ın planlanması sürecinde savunulması gerekmektedir. Ancak, tüm tarafların katılımıyla bu temaların değerlendirilmesi ve bu doğrultuda bir Strateji Belgesi oluşturulması hedeflenmektedir.

SİZDEN GELENLER

KURUM / KİŞİÇALIŞMANIN ADIPLANLAMA TEMASI
Adalar Kent Konseyi Mimarlık ve Şehircilik Çalışma Grubu Adalar Vizyon Değerlendirme Raporu – 2018YÖNETİM VE PLANLAMA
Adalar Kent Konseyi Mimarlık ve Şehircilik Çalışma Grubu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değerlendirme ve Öneri Raporu – 2017YÖNETİM VE PLANLAMA
Demokratik Adalar Girişimi Demokratik, Özgür ve Yaşanabilir Adalar İçin Öneriler Raporu – 2012YÖNETİM VE PLANLAMA
Sivil Girişim GrubuAdalar Yönetim Planı için Rapor – 2012YÖNETİM VE PLANLAMA
Adalar Sivil Toplum Örgütleri, Vakıflar ve Cemaat MensuplarıOrtak Akıl Arayış Toplantısı Raporu – 2009YÖNETİM VE PLANLAMA
Adalar SavunmasıAdalar 1/1000 Ölçekli Plan Değişiklik ÖnerileriYÖNETİM VE PLANLAMA
Adalar SavunmasıAdalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bilgi NotlarıYÖNETİM VE PLANLAMA
Adalar SavunmasıBiyolojik Çeşitlilik Envanter ÇalışmasıEKOLOJİ
Adalar SavunmasıYassıada ve Sivriada Raporu – 2016YÖNETİM VE PLANLAMA, EKOLOJİ, KÜLTÜREL MİRAS
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul ŞubesiSağlıklı Kentleşme ve Nitelikli Yapılaşma İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği ProtokolüKENTSEL ÇEVRE, YÖNETİM VE PLANLAMA
Dünya Mirası Adalar Girişimi İstanbul Prens Adaları Bir Dünya Mirasıdır – 2019KÜLTÜREL MİRAS
Dünya Mirası Adalar Girişimi Adalar İçin Yaya Ölçeği Bildirisi – 2020ULAŞIM VE ALTYAPI SİSTEMLERİ
Dünya Mirası Adalar Girişimi UNESCO Dünya Mirası Başvurusu – 2019YÖNETİM VE PLANLAMA, KÜLTÜREL MİRAS
Dünya Mirası Adalar Girişimi Adalar’da Modern Mimarlık MirasıKÜLTÜREL MİRAS
Adalar VakfıTurizm RaporuTURİZM
Adalar VakfıFaytonculuğun Kısa TarihiKÜLTÜREL MİRAS, ULAŞIM VE ALTYAPI SİSTEMLERİ
Adalar VakfıAdalara Göç Profili – 2012SOSYAL YAŞAM
Adalar VakfıAdalar’da Doğal, Kültürel Miras Ve Turizm Geliştirme Merkezi Projesi – Turizm Anketi Sonuç RaporuKÜLTÜREL MİRAS, TURİZM
Adalar VakfıAdalar’da Atıksu SorunuULAŞIM VE ALTYAPI SİSTEMLERİ, KENTSEL ÇEVRE
Adaların Atları Platformuİstanbul Adaları’nda Atlı Hayatı Sürdürmek İçin Proje TeklifleriEKOLOJİ
Kentsel Tasarım KolektifiAdaların Sesleri EKOLOJİ, SOSYAL YAŞAM, KENTSEL ÇEVRE
Adalar Kültür DerneğiYayınları ve FaaliyetleriKÜLTÜREL MİRAS, SOSYAL YAŞAM
Kemal Utku / Nisa Nur Özkan / Ecem Altıntaş – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Bina Bilgisi Yüksek Lisans Programı ÖğrencileriHeybeliada Yel Değirmeni ve Heybeliada İlkokulu Projesi – 2019 KÜLTÜREL MİRAS
Mimar Ali ERKURT (Büyükada) Strateji Belgesinin HazırlanmasıYÖNETİM VE PLANLAMA
Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN / İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Eski Öğretim Üyesi (Heybeliada)Prens Adaları Halkının ve Tarih Ve Kültür Mirasının Depremlerden Korunması Görevi Depremden Sonraya mı Kaldı? – 2017AFET VE KRİZLER
Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN / İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Eski Öğretim Üyesi (Heybeliada)Afet ve Acil Durum Yönetimi Örgütlenmesi ve Afet Risklerimizin Değerlendirilmesi – 2018AFET VE KRİZLER
Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN / İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Eski Öğretim Üyesi (Heybeliada)Yeni Deprem Yönetmeliği ve Adalar – 2018AFET VE KRİZLER
Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN / İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Eski Öğretim Üyesi (Heybeliada)Prens Adaları’nın Üç Afetı̇nden Biri Deprem-2019AFET VE KRİZLER
Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN / İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Eski Öğretim Üyesi (Heybeliada)Depreme Hazırlık için Prens Adalarında Ne Yapılmalı – 2020AFET VE KRİZLER
Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN / İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Eski Öğretim Üyesi (Heybeliada)Prens Adaları Nazım Plan Sürecinde Deprem ve Tsunami Tehlike ve Riskleri – 9 Eylül 2020 “Afet ve Krizler” Tema Toplantısı SunumuAFET VE KRİZLER
WRI Turkiye- Sürdürülebilir ŞehirlerAdalar Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı Raporu – 2016ULAŞIM VE ALTYAPI SİSTEMLERİ
Temiz Heybeliada İçin GirişimiTemiz Heybeliada İçin Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriKENTSEL ÇEVRE, EKOLOJİ
Lavanta İnisiyatifi (@mimoz.ada)Adalar&Lavanta – Adalar Kalkındırma Projesi – 2020EKONOMİ
Adaların Atları PlatformuAdaların Atları Kaybediliyor – Kayıp Atlar RaporuEKOLOJİ
Adalar Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Hasan SerdaroğluAdaların Sorunları ve Çözüm Önerileri

YÖNETİM VE PLANLAMA

Sündüz Güner

Şehir Plancısı

Gülay Akbulut

Mimar

Onur Kınacı

Şehir Plancısı/Şef

Serkan Baş

Şehir Plancısı/Müdür Yardımcısı

Gözde Ağartan Ünaldı

Yüksek Şehir Plancısı/Katılım Koordinatörü

Bengi Çakmak

Sosyolog Şehir Plancısı